Odborný partner

PSP ČR

Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR

Pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost PSP ČR

PSP ČR PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

Konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu je organizována pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D.

 

 

 

 

CÍL KONFERENCE

Seriál konferencí Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) se zaměřuje na identifikaci hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace. Podstatou je sdílení informací a koordinace činností všech úrovní státní správy, soukromého a neziskového sektoru k posilování bezpečí a odolnosti celé naší společnosti vůči hybridním i konvenčním hrozbám (teroristickým útokům, kybernetickým útokům, pandemiím, katastrofickým přírodním pohromám atd.).
Pro zajištění trvalé bezpečnosti a odolnosti státu je nezbytné komplexní a systematické posilování bezpečnostního systému. V dnešním dynamickém a komplexním světě čelíme řadě bezpečnostních hrozeb a bezprecedentních výzev v oblasti bezpečnosti, které vyžadují neustálou pozornost a aktivní přístup. Od živelných pohrom, hybridních hrozeb a kybernetických útoků až po terorismus, organizovanou kriminalitu, dezinformační kampaně či migraci se bezpečnostní prostředí neustále vyvíjí a mění. Je nezbytné, abychom s těmito hrozbami dokázali efektivně bojovat a chránili tak naše občany, naši zemi a naše hodnoty.
Tato konference nám dává jedinečnou příležitost k diskusím o aktuálním stavu bezpečnostního systému České republiky a zaměření se na kroky, které můžeme podniknout k jeho posílení. V rámci platformy FUTURE FORCES FORUM je aktivitou pro sdílení poznatků a zkušeností z oblasti spolupráce aktérů zajišťujících vnitřní i vnější bezpečnost. Odborníci ze státní správy, akademické sféry a soukromého sektoru se zde setkávají, aby diskutovali o aktuálních trendech, nejlepších osvědčených postupech a výzvách, kterým čelíme.
Jednotlivé díly seriálu konferencí VBOS se mohou konat v různém formátu a mohou být zaměřeny na obecná, ale i konkrétní (individuální) témata či problémy a jejich řešení. Zaměření jednotlivých konferencí bude odpovídat jak formát, tak místo konání, pozvané publikum či média. Konference může být rovněž v rámci potřeby koordinace, sdílení informací a zkušeností obohacena o řečníky a účastníky ze zahraničí.
Konference je tematickou součástí akcí projektu Future Forces Forum, zaměřeného na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci ČR, mezinárodních organizací, partnerských zemí, bezpečnostních i civilních orgánů.

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

Bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury | Bezpečnost dopravní infrastruktury a mobilita | Bezpečnostní hrozby, rizika a trendy | Bezpečnostní politika | Boj proti terorismu a hybridním hrozbám | Civilní ochrana | Ekonomická bezpečnost | Financování a věcné zdroje | Integrace prvků bezpečnostního systému | Koncepční a systematický přístup k zajištění bezpečnosti | Koordinace prvků bezpečnostního systému ČR | Kritická informační infrastruktura a kybernetická bezpečnost | Krizové řízení | Odolnost (Resilience) | Ochrana hranic, nelegální migrace a pašování | Ochrana měkkých cílů | Prevence a připravenost | Přírodní a průmyslové katastrofy | Spolupráce se soukromým sektorem | Strategické a operativní plánování | Systém velení a řízení | Věda a výzkum, vývoj, inovace | Vnitřní bezpečnost státu | Výchova a vzdělávání | Zpravodajské služby

VNITŘNÍ BEZPEČNOST A ODOLNOST STÁTU III.

Cíl dalšího pokračování konference - ochrana obyvatelstva a infrastruktury státu ve světle nedávných konfliktů a hybridních hrozeb

Třetí pokračování konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) si tentokrát klade za cíl z mezinárodního pohledu v definovaných okruzích hledat optimální řešení, integrovat potřebné bezpečnostní prvky, zajistit efektivní komunikaci a řízení bezpečnostního systému státu. 
 
Témata a závěry konference budou řešeny nejen z pohledu aktuálních bezpečnostních hrozeb, mezi které patří migrace, klimatické změny a s tím spojené bezpečnostní hrozby, poznatky z aktuální situace na Ukrajině, hrozby spojené s ukončením války na Ukrajině, terorismus, kybernetické hrozby, ochrana měkkých cílů, protistátní propaganda atd.).

DŮLEŽITÉ POJMY

Bezpečnost státu je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, komunity a zabezpečení funkce společnosti, k jehož úspěšnému uplatnění je nezbytné zajistit funkčnost dotčených orgánů státní správy a samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob a rozvíjení procesů a nástrojů, které slouží k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Vnitřní bezpečnost státu je stav maximální míry eliminace hrozeb ohrožujících stát a jeho zájmy zevnitř. Jde o souhrn vnitřních bezpečnostních podmínek, legislativních norem a opatření, kterými stát zajišťuje demokracii, ekonomickou prosperitu a bezpečnost občanů, a kterými rovněž stanoví a prosazuje normy morálky a společenského vědomí. Stát musí být k eliminaci stávajících i potenciálních vnitřních hrozeb efektivně vybaven a ochoten.

Vnější bezpečnost státu je stav maximální míry eliminace hrozeb ohrožujících stát a jeho zájmy zvnějšku. Hrozby mohou být vojenské nebo ekonomické povahy, mohou mít charakter migrační vlny apod. Jde také o souhrn mezinárodněpolitických, ekonomických a vojenských vztahů státu s okolními státy a koalicemi, jejichž prostřednictvím prosazuje své státní zájmy. Hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností může být neostrá a může docházet i k prolínání dopadů jednotlivých bezpečnostních opatření. Nelze tedy často jednoznačně tvrdit, že se konkrétní ohrožení či aktivity vztahují jen k jednomu z rozměrů bezpečnosti.  

Odolnost státu – schopnost odolat a rychle se zotavit z úmyslných útoků, nehod, přírodních katastrof i nekonvenčních stresů, otřesů a hrozeb pro naši ekonomiku a demokratický systém. Součástí odolnosti státu je řada cílů a úkolů v oblastech kritické infrastruktury, dodavatelských řetězců a kybernetického prostoru. V praxi jde především o:

  • Adaptaci na měnící se životní a bezpečnostní podmínky
  • Odolnost vůči systémovým narušením
  • Zajištění rychlé obnovy
  • Individuální připravenost

Fungující bezpečnostní systém je nutné vytvářet a udržovat jako systém komplexní, který zajišťuje propojenost roviny politické, zákonodárné, vojenské, zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, roviny hospodářské a finanční, stejně jako např. sociální atd.
Základní funkcí bezpečnostního systému je plánování, řízení, koordinace a vyhodnocování činností jednotlivých prvků při zajišťování bezpečnosti státu. Systém musí adekvátně a operativně reagovat na hrozby a rizika a musí být schopen koncepčně a dlouhodobě reagovat na měnící se bezpečnostní prostředí.

Bezpečnostní systém ČR tvoří vzájemně propojené prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci, prvky územní samosprávy, ale i právnické a fyzické osoby, nesoucí svůj díl odpovědnosti za zajištění bezpečnosti ČR.
Prvky bezpečnostního systému ČR vytvářejí hierarchickou strukturu, jsou centrálně řízeny a koordinovány, případně na jednotlivých úrovních působí samostatně v rozsahu své působnosti. Bezpečnostní systém ČR je možné strukturovat následovně:

  • Ústřední prvky – Prezident, Parlament, Vláda, Bezpečnostní radu státu a její pracovní orgány, ústřední správní úřady
  • Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné sbory, havarijní služby
  • Územní prvky – Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a jejich pracovní orgány krizového řízení, právnické a fyzické osoby

ÚČAST A REGISTRACE

Účast je omezena na odbornou veřejnost a je pouze na pozvání. V případě zájmu o účast se prosím zaregistrujte online. Vaše žádost bude posouzena a o možnosti účasti budete včas informováni.
 

Informace budou doplňovány průběžně.

   → Registrace

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.